Kıdem Tazminatı

İş davalarında 2011 öncesinde sürelerin ve davaların uzun sürmesinden dolayı işçilerin hak arama, dava açma konularında tereddüte düşürmekteydi. Yeni Dava Açma (6100 S.HMK) ve yapılan düzenleme ile davalar artık daha kısa zamanda sonuçlanmaktadır.

İş davalarının En Başında gelen davalar Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı Hizmet Tespit Davası, İş kazası Tazminat Davaları olarak sıralayabiliriz.

İş davalarında dört aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşama Davanın açılması Tensip Zaptının Çıkması ile Kamu kurumlarına yazışmaların yapılması. İkinci Aşamada ise Dava tarihinin Mahkemece verilmesi ve tanıkların dinletilmesi Üçüncü Aşamada Mahkemece Dosyanın Bilirkişiye gitmesi Tazminat ve alacakların hesaplanması tespit edilir. Dördüncü Aşamada İse Mahkemece toplanan deliller ve Bilirkişi Raporuna göre Karar verilmesidir.

İşçi Alacak davaları ve tazminat davalarını davalının kendi takip edeceği gibi kendinin Avukata vekalet vermesi ile de takip edebilir. İş davalarında Davanın İş hukuku Avukatı ile takip edilmesinin daima yararı ve önemi büyüktür. Çünkü açılan davalarda alınacak hakların hangilerinin ne şekilde talep edileceği, mahkemenin ara kararlarında verdiği sürelerin takip edilmesi hak kaybını önlenmesinde önemlidir. Ayrıca İşçinin hak ettiği alacak kalemleri ve Tazminat miktarının artmasında da etkisi yüksek olacaktır. Yanlış açılan ve yanlış talep edilen tazminat miktarlardan dolayı davanın red edilmesi, veya tazminat miktarının düşmesinden dolayı karşı davacı avukatı avukatlık ücretine hak kazanmış olacaktır.

İş hukuku alanındaki davaları açılmasında en fazla rastlanan zorluklardan bir tanesi İşçinin Dava açılırken yatırılan peşin harçların toplam olarak ödenmesidir.

Hukuk Büromuz şirket danışmanlığı, işe iade davası, iş kazası ve meslek hastalığı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maddi ve manevi tazminat davası, hizmet akdinden doğan alacak davaları, maaş ücret alacağı, senelik izin ücreti alacağı, fazla mesai ücret alacağı, ulusal bayram ve resmi tatil ücretleri, hafta tatil ücreti alacağı davaları, Mobing ve iyi değil niyet tazminatlarına ilişkin davalar, performans düşüklüğü sebebiyle iş akdinin haksız sonlandırılması, iş protokolünin feshi halleri, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, iş protokolü hazırlanması ve rekabet yasağı konularıyla işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, isçi ve işveren tarafından yapılan fesih sebepleri, İş, işyeri ve isçi güvenliği kapsamında danışmanlık hizmetleri işçi tazminatları gibi konularında Avukatlık Ofisimiz hizmet vermektedir.