Cinsel Suç Davaları

Cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin hedefiyle bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek bedenine fiziksel temasta bulunulması ile oluşur (TCK md.102). Cinsel saldırı suçu, failin mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etme derecesine göre ikiye ayrılır:

Basit cinsel saldırı suçu (TCK 102/1): Basit cinsel saldırı suçu, mağdurun bedenine cinsel ilişki düzeyine varmayan düzeyde temasta bulunmaktır. Basit cinsel saldırı suçunun en hafif biçimine “sarkıntılık suçu” denilmektedir (TCK 102/1-ikinci cümle). Örneğin, rızası dışında bir kimseyi öpmek, dokunmak vb. Gibi davranışlar sarkıntılık sureti ile basit cinsel saldırı suçu olarak nitelendirilir. Cinsel ilişki seviyesine varmayan davranışlar belli bir yoğunluk ve süreklilik arz ettiğinde basit cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyini aşan daha ağır biçimi meydana gelir (TCK 102/1-birinci cümle).

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu (Tecavüz Suçu), (TCK 102/2): TCK md.102/2’de düzenlenen kaliteli cinsel saldırı suçu, diğer bir deyişle tecavüz suçu; vücuda “organ” veya “sair bir cisim” sokulması sureti ile fiilin gerçekleştirilmesi halinde meydana gelir. 765 sayılı eski TCK’da bu suç “ırza geçme suçu” başlığıyla düzenlenmişti.

Failin mağdurun bedenine temas etmeden gerçekleştirdiği söz ve davranışlar cinsel taciz suçu olarak kabul edilir. Cinsel saldırı suçunun oluşması için bedensel temas şarttır. Failin kendi bedeni üstünde yapmış olduğu davranışlar da cinsel saldırı olarak değerlendirilemez. Örneğin, bir kimsenin cinsel organını mağdura göstermesi cinsel saldırı değil, cinsel taciz olarak değerlendirilebilir.

Cinsel suçlar, genelde şu biçimde kategorize edilmektedir:

Cinsel İstismar Suçu: Kural olarak 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı bedensel temasta bulunmak sureti ile cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK md.103). 15-18 yaş grubunda olan çocuklara karşı hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen bir sebeple çocuğun bedeni üstünde icra edilen fiiller de cinsel istismar suçu olarak nitelenir.

Cinsel Saldırı Suçu: Kural olarak yaşı büyük kimselere veya 15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden olmaksızın) bedensel temasta bulunmak sureti ile cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 102).

Cinsel Taciz Suçu: Mağdurun yaşına bakılmaksızın, fail ile mağdur arasında bedensel temas olmadan, halk arasında laf atma, sözlü taciz vb. Gibi ifade edilen cinsel davranışlarla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 105)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: 15-18 yaş grubunda yer alan çocuklar ile, çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur (TCK 104).