Uyuşturucu Suçları Davası

Uyuşturucu veya diğer ismiyle uyarıcı maddeler tıpta ağrı kesici özelliğiyle kullanılan, tek kullanımda dahi bağımlılık yapabilme özelliğini taşıyor, insanların sosyo ekonomik yaşamını felç eden, ülkemizde kullanımı, üretimi, satışı yasaklanmış doğal veya sentetik maddelerdir.

Yapılan araştırmalarla bağımlıları suça teşvik etmesi ispatlanmıştır. Toplumda kargaşaya neden olabilecek suçların işlenmesine teşvik ve sağlıklı halkın kişileri üstünde psikolojik çöküntü yaratmak sureti ile kamu düzeninin bozulmasına neden olma tehlikesi sebebiyle pek çok kanun hükmünde düzenlenmiş, yarattığı tehlike önlenmek istenmiştir. Türkiye coğrafi konumu ile ülkeler arası uyuşturucu kaçaklığına oldukça müsait olup, ulusal grupların teminini kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu madde üretimi kullanımı ve satışına ilişkin ağır cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Türk Ceza Kanunu’nda uyarıcı maddeler ile alakalı olarak düzenlenen suçlar;
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

Korunan hukuki değer kamu sağlığıdır. Ülkemizde giderek çoğalan uyuşturucu kullanımı karşısında, temin etmenin zor, cezaların ağırlığı sebebiyle bu maddelerin kullanımında gizlilik şarttır. Bu madde de yakalanmayı zorlaştıracak önlemler almayı, nasıl kullanılacağının öğretilmesini, özendirmeyi, kullanım için yer tahsis etmeyi cezalandırmaktadır.

Fiil unsuruna bakıldığında 3 seçimlik hareketin öngörüldüğü görülür. Birincisi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak hedefiyle özel yer, donanım ve malzeme sağlamaktır. Özel yer kullanıcıların güvenle tüketebileceği ortamın sağlanmasıdır. Yalnızca esrar içmek için bir daire tutulması buna örnek olabilir. Donanım ve malzeme sağlamaksa uyuşturucuların kullanıma hazır hale getirilmesi, kullanılacak araçların temin edilmesi işlemidir. Şırıngaların, iğnelerin, özel kâğıtların sağlanması buna örnektir. İkinci seçimlik hareket uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak hedefiyle kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almaktır. Suçun delillerini ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler bu seçimlik hareketi oluşturur. Üçüncü seçimlik hareket ise kullanma teknikleri konusunda başkalarına bilgi vermektir. Kullanma yönteminin gösterilmesi, daha etkili olması için tavsiyeler verilmesi gibi.. 190/2 uyarınca uyuşturucu madde kullanılmasını alenen özendirmek ve bu nitelikte yayın yapmak cezalandırılır. 2. Fıkra bakımından da seçimlik hareketler öngörülmüştür. Belirsiz sayıda kişi uyuşturucuya teşvik edilmektedir. Söylenen sözlerin failden duyulmuş olup olmaması önemli değildir. Önemli olan pek çok kişiye karşı uyuşturucunun teşvik edilmesi işlemidir.

Fail unsuruna baktığımızda, özel faillik niteliği arayan özgü suçlardan olmayıp herkes tarafından işlenen genel bir suçtur.

Mağdur bakımından özellik arz etmez, herkes bu suçun mağduru olabilir.

Netice aranmamıştır, sırf hareket suçudur. Seçimlik hareketlerin yapılmasıyla suç tamamlanır.

Manevi Unsuru kasttır. Taksirli hali kanunda düzenlenmemiştir. Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma özel kastı da aranmaktadır. 190/2 bakımından ise teşvik etme amacı aranmaktadır.

Hukuka Aykırılık Unsurunda hekimlerin tedavi hedefiyle tıp görevinin ifası söz konusu olabilir.

Nitelikli Unsur 190. Maddede yer alan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti sunan, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi cezayı arttıran kaliteli haldir.

Teşebbüs failin elverişli hareketlerle direk olarak doğruya icraya başlayıp elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması durumudur. Ortaya çıkan tehlikenin veya zararın büyüklüğüne göre fail cezalandırılacaktır. Söz konusu suç sırf hareket suçudur. Sırf hareket suçunda icra hareketleri kısımlara bölünebiliyorsa teşebbüs mümkündür. Örneğin 190/2 bakımından, yayın halka ulaşmadan matbaada yakalanıp el koyulduysa teşebbüs söz konusudur.

İştirak açısından bir özellik göstermeyip genel iştirak kuralları uygulanır.

İçtima unsurunda seçimlik hareketlerden birden fazlasının yapılması karşımıza çıkabilir. Böyle bir durumda yine tek ceza verilir. Ancak cezada üst sınıra yaklaşılır. Madde kullanımını özendiren veya kullanımını kolaylaştıran kişi hemde maddeyi temin ediyorsa TCK 188 tüketen norm olarak bileşik suç hükümleri uygulaması yapılacak, 190 188’in içerisinde eriyecektir. Kişi kendi kullanımı için özel yer tesis etmişse, maddeyi bulunduruyorsa ayrıca 190 dan cezalandırılmamalıdır. Çünkü 190da belirtilen fiillerin başkalarına karşı yapılmaları gerekiyor. Birden fazla kişiye aynı anda aynı suç işlendiyse (bu suçta seçimlik hareketlerden biri yapıldıysa) zincirleme suç hükümleri uygulanır.