Senet ve Bonoların İcra Davası

Bononun Unsurları Nelerdir?

Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesi bulunan,kayıtsız koşulsuz belli bir bedeli ödeme vaadinde bulunulan,belirli bir vadenin olması (yoksa senet görüldüğünde ödenecektir) ,ödeme yeri belirtilen (ödeme yeri yoksa senedin düzenlendiği yer ödeme yeri kabul edilir) ,kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adına yapılan, düzenleme tarihi ve yerini içeren (bu husus yoksa düzenleyenin adının yanında yazılı olan yer düzenleme yeri sayılacaktır) ,düzenleyenin imzasını barındıran kambiyo senedine bono denilir.Yani;

Bono veya emre yazılı yazacak

Belirli bir vade

Ödeme yeri

Kime ödeneceği

Düzenleme yeri ve tarihi olmalıdır.

Vade,ödeme yeri ve düzenleme yeri bononun mecburi unsurlarından olmayıp olmaması halinde bono bono olmaktan çıkmayacaktır.Bunlar yardımcı unsurlardır.

Bonoya Dayalı (Kambiyo Senedine Dayalı) İcra Takibinde Yetkili Daire ve Görevli Mahkeme?

Bu takip içerisinde genel yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesi olacaktır.Bonoda öngörülen ödeme yerinde , ödeme yeri gösterilmeyen bir bonoda ise ödeme yerinin düzenleme yeri olduğunun kabulü olması halinde bononun düzenleme yerinde icra takibi yapılacaktır.

İcra takibinde borçlu sayısı birden çok ise icra takibi borçlulardan birinin yerleşim yerindeki icra dairesinde yapılabilir.Tacirler veya kamu tüzel bireyleri aralarında doğmuş uyuşmazlık hakkında bir veya birden çok mahkemeyi sözleşme ile yetkili kılabileceklerdir.

Taraflar tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece dava yalnızca sözleşme ile belirlenen bu mahkemelerde açılabilir.

Takibe konu bonoda yetki protokolü var ise ve bu takip HMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra başlatılmış ise yetkili icra dairesi bu yetki protokolüne göre belirlenecektir.

Bu Takipte Taraflar Kimlerdir?

Bonoda borçlular ;tanzim eden ,cirantalar, bunlar lehine aval verenler ve bunların yetkisiz temsilcileri olacaktır.

İcra Takibi Başlaması İçin Ödeme Emri Nasıl yapılır?

İcra müdürünün ödeme emrini göndermesi için gerekli olan şartlar nelerdir dediğimizde ;

1- Takip talebinin yasal unsurları içerip içermediğine bakılır

2- Senedin kambiyo senedi niteliğinde olup olmadığına bakılır

3- Takip alacaklısının takip hakkının bulunup bulunmadığına bakılır

4- Senedin vadesinin gelip gelmediğini inceleyerek icra müdürü ödeme emri göndermelidir.

Ödeme Emrine İtiraz Süreleri Ne Kadardır?

Senedin kambiyo senedi olup olmadığı ve takip alacaklısının takip hakkının bulunup bulunmadığı unsurları özel şikayet sebepleri olarak düzenlendiği için 5 gün içerisinde borçlu tarafından şikayet yolu ile icra mahkemesine ileri sürülerek takibin iptali istenmelidir. Ancak vadesi gelmeyen senet ile takip yapılacaksa şikayet süresi 7 gündür.

Ödeme emrine itiraz ve özel şikayet süresi 5 gün olarak düzenlenmiştir.Ödeme ve mal beyanında bulunma süresi ise 10 gün şeklindedir.

Ödeme emri ile beraber takibe konu kambiyo senedi ve elinde var ise protesto evrakının örneği gönderilmelidir. Aksi halde borçlu ödeme emrinin tebliği edilmesinden itibaren 7 günlük şikayet süresi içerisinde icra mahkemesinden ödeme emrinin iptalini isteyebilecektir.

Ödeme Emrine İtiraz Edilmezse Ne Olur?


Ödeme emrine 5 gün içerisinde icra mahkemesine itiraz edilmez ise takip kesinleşecektir.

10 günlük borç ödeme müddeti içerisinde borçlu borcu ödemez ise alacaklı borçlunun mallarının haczedilmesini talep edebilir.5 gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmemiş olan borçlu 10 gün içerisinde borcu ödemezse mal beyanında bulunmak zorundadır. Aksi halde hapisle tazyik edilir.

Diğer işlemler açısından itiraz edilirse açılacak itirazın iptali davası ya da itirazın kaldırılması prosedürü ile de imzaya ve borca itiraz edebilecek olup normal alacaklarda yani kambiyo senedine dayalı olmayan icra takibinde ki prosedürler aynen uygulanır.


Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi Durumu


Borçlu taraf ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren 5 gün içerisinde icra mahkemesinde borca ve imzaya itiraz edebilecektir.Borçlu tarafa ödeme emri tebliğ edilemese bile alacaklının takibi devam ettirme iradesi var ise borçlu şikayet ve itiraz yoluna başvurabilir.

Borçluya ödeme emri tebligatı usulsüz yapılmış ise borçlu öğrenme tarihi itibariyle 7 gün içerisinde icra mahkemesine başvurarak ödeme emri tebliğ tarihinin düzeltilmesini şikayet yoluyla isteyebilecektir.

Borçlu bu şikayet dilekçesiyle aynı anda borca ve imzaya itirazlarını ileri sürebilir. Ancak bu itirazlarını usulsüz ödeme emrini öğrendiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde yapılması gerekir.İcra mahkemesi önce tebligat usulsüzlüğü şikayetini inceler tebligat usulüne uygun ise şikayeti süreden reddeder.

Tebligat usulsüz ise ödeme emri tebliğ tarihini düzeltir ve düzeltilen tebliğ tarihine göre süresinde olan itirazları inceler ve sonucuna göre karar verir.

Senet için icra takibi süreci uzun ve zorlu bir süreç olup avukat yardımıyla yapılması gerekli olan önemli konulardan birisidir.Proaktif ailesi olarak tecrübeli avukatlar ile sizlere hizmet sunmaktayız .Sizleri büromuza ya da online destek almak için sitemize bekleriz.