Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Zina mutlak , özel ve kusura dayanan bir boşanma nedenidir. Türk Medeni Kanunu 161. Maddesinde düzenlenmiştir. Evli iken başka bir kişi ile cinsel ilişki kurmanın nihai bir boşanma sebebi olmasının sonucu olarak zinanın ispatlanması neticesinde hakim boşanmaya hükmetmek zorundadır. Sonuç olarak ispat yükümlülüğü vardır . Zinanın özel bir boşanma nedeni olmasını sonucu ise zinanın özel olarak farklı bir kanun maddesinde belirtilerek düzenlenmesidir. Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesinde ayrı olarak bir boşanma nedeni olarak düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu 161. Maddesi’ne göre :

(1)Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

(2)Davaya hakkı olan eşin boşanma nedenini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden 5 sene geçmekle dava hakkı düşer.

(3) Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Zina Türk Hukukunda ;” Evli bir şahsın, eşinden başka birisi ile cinsi münasebetlerde bulunmasıdır.” biçiminde tanımlanmıştır. Bu tanım çerçevesinde zinanın oluşması için 3 şartın gerçekleşmesi gerekiyor. Bu şartlar ;

Evlilik şartı
Cinsel ilişki şartı
Kusur şartı

Zinanın varlığı için davanın tarafları arasında geçerli bir evlilik ilişkisinin bulunması gerekir. Eşlerin resmi olarak evli olmaması halinde yani resmi evliliğin olmadığı hallerde zinadan söz edilemez. Sonuç olarak yokluk durumunda evlilik hiç kurulmamış sayılır. Batıl olan evliliklerde durum farklıdır. Batıl olan evlilikler hakimin kararı ile sona ereceği için batıl olan evlenme , hakim kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün neticelerini doğuracağından zinadan söz edilebilir.

Zinadan söz edilebilmesi için eşlerin beraber yaşaması şart değildir. Taraflardan biri hakkında gaiplik kararı verilmesi , ayrılık kararı verilmesi, ayrı konut edinme kararı verilmesi , ayrılık veya boşanma davası açılması sonucu ayrı yaşama hakkının bulunması durumlarında eşlerden birinin karşı cinsten biriyle cinsel ilişki kurulması boşanma davası açılmasına sebep olmaktadır.

Ülkemizde “evlilik benzeri beraberlikler” ve “eş cinsel beraberliklere” resmi nikah ve evlilik gibi nihai bir kesin sonuç atfedilmediğinden bu tür beraberliklerde zinadan söz edilemez. Eşcinsel beraberlikler sonucu zinaya dayanarak boşanma davası açılamaz.

Zinanın objektif unsuru evli tarafların karı - kocanın başkası ile cinsel ilişkide girmesidir. Her şekilde kurulmuş olan cinsel ilişki zina sayılır. Teşebbüs aşamasında kalsa dahi zina sayılır. Ayrıca cinsel ilişkinin zina sayılması için sürekliliği gerekmemektedir.

Bir defa yapılan cinsel ilişki zina sayılmaktadır. ” Aynı cinsle kurulmuş olan cinsel ilişkiler, hayvanla kurulmuş olan cinsel ilişkiler, yapay döllenme ve aşıkane hareketler zina sayılmaz.”

Aşıkane hareketler , ” okşama, kucaklaşma , öpüşme vb.” sadakat yükümlülüğünü ihlal etseler dahi zina sayılmamaktadırlar. Zinaya dayanarak boşanma davası açılamaz. Bu durumlarda , TMK m. 163’te düzenlenen “Haysiyetsiz yaşam sürme ” hükümlerine göre boşanma davası açılabilir.

Zinanın kusura dayanması gerekir. Bir eşin kusuru olmadan böyle bir cinsel ilişkiye girmesi , örneğin bayanın kaçırılarak zorla tecavüze uğraması ve bunun gibi irade dışı durumlar zina sayılamaz.

Zinanın her çeşit kanıtla ispatı olanaklıdır. İspat yükü davacıdadır. Tarafların ikrarı Türk Medeni Kanunu 184. Maddesi b.3 hükmüne göre hakimi bağlamaz. Bu sebeple davalının ikrarı başlı başına aile mahkeme başkanlarını zorunlu olarak bağlayan kesin sayılmaz sayılmaz. Ayrıca zina nedeni ile boşanma davasında yemin bir delil olarak kullanılamaz.

Zinanın “gebe kalmak, zührevi hastalığa yakalanmak, resimler, düğün yapmak, iletişim araçları, tanık anlatımları, kesinleşmiş hükümlülük kararı, soruşturma evrakı” gibi araçlarla ispatı olanaklıdır.

– Kadının kocası ile cinsel ilişkide bulunmasının veya kocası ile cinsel ilişkide bulunması sonucu gebe kalmasının imkansız olduğu durumlarda hamile kalması zina eyleminin kanıtlanma araçlarından birisidir.

– Fotoğraflar zina eylemini kanıtlama araçlarından birisidir. Ancak bu resimler zina eylemini kanıtlayıcı nitelikte olmalıdır.

– Mektuplar, bilgisayar kayıtları, telefon kayıtları, ses kayıtları vb. Gibi iletişime ilişkin belge ve kayıtlar zina eylemini kanıtlama araçlarıdır.

– Tanık anlatımları zina eylemini kanıtlama araçlarından birisidir. Zina eyleminin tam bir görgüye dayanılarak kanıtlanması son derece zordur. Bu sebeple yaşam deneyimleri ve durumun gereklerine göre cinsel birlikteliğin vuku bulduğuna işaret edecek fiillerin ispatlanması kafidir. Davalı ile arasında husumet bulunan tanıkların çelişkili beyanlarına ya da tanıkların başkalarından aktardıkları olaylara dayanılarak hüküm kurulamaz.

– Kesinleşmiş bir hükümlülük kararı var ise zinanın varlığını ispatlamak için farklı bir delil aranmasına ihtiyaç yoktur.

– Soruşturma evrakı içerisinde yer alan anlatımlarla da zina ilişkisi kanıtlanabilir.

Kuvvetli bir şüpheyi haklı gösterecek diğer deliller de zina nedeni ile boşanma davalarında ispat aracı sayılır.

Zina nedeniyle boşanma davasında davaya hakkı olan kadın veya kocanın , “Boşanma nedenini öğrenmesinden başlayarak altı ay, her halde zina eyleminin üzerinden 5 sene geçmekle dava hakkı düşer. Bu süreler hak düşürücü sürelerdir. TMK 161. Maddede düzenlenmiştir. Zina tek eylem ile gerçekleşmiş ise bu süreler eylem günü, devam etmekte olan zinalarda ise zinanın sona erdiği günden bu yana hak düşürücü süreler işlemeye başlar.

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Eşlerden birinin bu sadakatsiliği nedeniyle diğer eş evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası yine açabilir. Davacı iki boşanma sebebine dayanarak ta farklı farklı dava sebebi yapabileceği gibi aynı dava içerisinde de iki farklı sebebe de dayanabilir. Ancak zina nedeni ile açmış olduğu boşanma davasından feragat ettikten sonra aynı olaya dayalı olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davası açamaz.

Davacı davasını zina nedeniyle boşanma davası biçiminde açmışsa aile mahkemesi hakimi her ne kadar zina evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olursa da evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma kararı veremez.

Yine aynı şekilde davacı davasını zina nedeniyle boşanma davası değil de evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası olarak açmışsa tarafların zina nedeniyle boşanmalarına karar verilemez. Kahramanmaraş Avukat